Funcions i calendari del Ple municipal

El Ple és presidit per l’alcalde i està integrat per tots els regidors, actualment 11. És obert a la ciutadania. Els veïns poden assistir-hi i participar un cop finalitzat el Ple, en el torn de preguntes obertes.

Funcions

Corresponen al Ple les atribucions que determina l'article 22.2 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local:

 • a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern
 • b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.
 • d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot allò d’acord amb el disposat a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
 • h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
 • i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
 • j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • m) La concertació de les operacions de crèdit la quantitat de la qual acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte las de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior –tot això de conformitat amb el disposat a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • n) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en to cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • ny) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos
 • o) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions ‘euros, així com les enajenaciones patrimonials en els següents supòsits:
  • 1. Quan es tracti de  de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el Pressupost.
  • 2. Quan estant previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
 • q) Les demés que expressament li confereixin les lleis.

A més, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assenyala:

 • Article 22.3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel disposat en la legislació electoral general.
 • Article 22.4. El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les anunciades en l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3 d’aquest article.

 

Calendari

Les sessions ordinàries del Ple municipal se celebren cada dos mesos el tercer dijous de mes. 

Darrera actualització: 06.03.2020 | 23:15
Darrera actualització: 06.03.2020 | 23:15