Resum dels acords del Ple de 18 de gener de 2018

Divendres, 19 de gener de 2018 a les 00:00

L'Ajuntament ha celebrat aquest dijous, 18 de gener, sessió plenària ordinària.

Part resolutiva:

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 16.11.207_23.11.2017_14.12.2017

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT. Abstenció: IVALL, GdV

2. Proposta d’acord sobre aprovació del Pla Local de Joventut de Vallromanes 2018-2021._Expedient 48/2018.

Votació: aprovada per unanimitat

3. Proposta d’acord sobre ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 29 de desembre de 2017 relatiu a la primera pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de mediambient_Expedient 739/2015.

Votació: aprovada per unanimitat

4. Proposta d’acord sobre ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 29 de desembre de 2017 relatiu a la primera pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica_Expedient 738/2015.

Votació: aprovada per unanimitat

5. Moció de Gent de Vallromanes per a la supressió de l’Ordenança fiscal núm. 18. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública _Expedient 47/2018.

Retirada la moció perquè pugui ser consensuada amb tots els grups municipals.

Podeu veure la sessió plenària al Canal YouTube de l'Ajuntament de Vallromanes.

Darrera actualització: 19.01.2018 | 13:15