Resum dels acords de la sessió plenària de 28 de febrer de 2019

Divendres, 1 de març de 2019 a les 12:30

Aquest dijous, 28 de febrer, s'ha celebrat sessió ordinària plenària de l'Ajuntament de Vallromanes.

El resum dels acords és el següent:

2. Proposta d’inadmetre a tràmit l’escrit presentat pel Club de Bàsquet Vallromanes que porta per títol “al·legacions al pressupost”

Durant el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2019, el CB Vallromanes va presentar un escrit per incloure en els pressupostos municipals una partida per dur a terme actuacions de millora i reforma a les instal·lacions esportives. El Ple ha aprovat no admetre a tràmit l’escrit de l’entitat esportiva perquè “no conté cap dels motius pels quals es pot al·legar contra el pressupost.”

Votació. A favor: MxV-ERC En contra: GdV Abstenció: IVALL, PDECAT

 

3. Proposta de Ple d’aprovació definitiva de les bases del procés a seguir per a la consulta popular no refrendària d’iniciativa institucional en relació a la tria de bandera del municipi de Vallromanes

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió plenària el 17 de gener les bases del procés a seguir per consultar a la ciutadania en relació a la tria de la bandera del municipi. Durant el termini d’exposició pública, el grup municipal Gent de Vallromanes va presentar-hi al·legacions, en les quals sol·licitava , entre altres, obrir a tothom el procés de disseny, la qual cosa ha estat rebutjada des d’Alcaldia ja que aquesta qüestió està subjecta a normativa.

Votació. A favor: MxV-ERC, PdeCAT, IVALL En contra: GdV

 

4. Proposta relativa a l’increment retributiu del Complement específic en el 2,25% per a l’any 2019

S’aprova l’increment retributiu addicional del 2,25% del Complement específic del personal de l’Ajuntament amb efectes de l’1 de gener.

Votació. La proposta queda aprovada per unanimitat.

 

5. Aprovació inicial de la modificació puntual número 11 del POUM de la supressió del PAU núm. 7 Torre Tavernera

El Ple ha aprovat modificar el planejament urbanístic en aquest sector per eliminar la previsió del vial interior i els gàlibs que condicionen la situació de les noves edificacions.

Votació. La proposta queda aprovada per unanimitat.

 

6. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El Ple ha aprovat incorporar dues bonificacions a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

  • Del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
  • Del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents a habitatges de protecció oficial.

D’altra banda, el Ple ha aprovat ampliar fins al 90% la bonificació a favor de les construccions instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habilitat de les persones amb discapacitat.

Votació. La proposta queda aprovada per unanimitat

Darrera actualització: 01.03.2019 | 13:29