Resum dels acords del Ple de 16 de novembre de 2017

Divendres, 17 de novembre de 2017 a les 00:00

L'Ajuntament ha celebrat aquest dijous, 16 de novembre, sessió plenària ordinària.

El regidor Josep Maria Garcia (MxV-ERC) ha excusat la no assistència per motius laborals.

PART RESOLUTIVA                                                    

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 21.09.2017

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT, GdV. Abstenció: IVALL

2. Proposta d’acord sobre la verificació del text refós de la Modificació puntual núm. 9_ PMU 1-Ajuntament, PMU3 Cal Pirrot, PPU-4 el Llac i carrer Vista Alegre.

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT. En contra: IVALL, GdV

3. Proposta d’acord d’aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals.

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT. En contra: GdV. Abstenció: : IVALL

4. Declaració Institucional per a la llibertat del les preses i presos polítics

Votació: A favor: MxV-ERC. En contra: PDeCAT, IVALL, GdV

Moció per demanar la llibertat de les persones (presentada per PDeCAT i incorporada al punt 4 de l’ordre del dia prèvia aprovació per unanimitat de la urgència)

Votació: aprovada per unanimitat

PART DE CONTROL

5. Donar compte de l’aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants de Vallromanes a 01.01.2017.

6. Donar compte del decret d’aixecament del reparament formulat per la intervenció en relació a la retribució de la vaga del dia 3.10.2017

7. Control i fiscalització d’acords i resolucions diverses (de les actes de  les sessions de Junta de Govern dels dies 11.07.2017 fins el 24.10.2017 pel repartiment que de les actes d’aquestes sessions s’ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l’article 22. 2a) de la Llei 7/1985 LBRL de 2 d’abril, i els articles 104 i 113. 1b) del RD 2568/1986, de 2 de novembre) ( dels decrets d’alcaldia núm. 345/2017 i fins el  núm. 487/2017) en els termes de l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985 LBRL de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del RD 2568/1986, de 2 de novembre).

8. Informes d’alcaldia

9. Precs i preguntes

Podeu veure la sessió plenària al Canal YouTube de l'Ajuntament de Vallromanes.

Darrera actualització: 17.11.2017 | 12:04