Resum dels acords de les sessions plenàries de 19 de gener de 2017

Divendres, 20 de gener de 2017 a les 00:00

Aquest dijous 19 de gener s'han celebrat dues sessions plenàries: una ordinària i una altra extraordinària.

Resum dels acords de la sessió plenària ordinària. El regidor Joan Gimferrer (IVALL) shi incorpora en el punt 2.

A) Part resolutiva

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 17.11.2016, 7.12.2016 i 13.12.2016

Votació: A favor: MxV-ERC, PDECat . En contra: IVALL, GdV 


2.Proposta dacord daprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 9 del POUM del Pla de Millora Urbana núm.1 Ajuntament, del Pla de Millora Urbana núm. 3 Cal Pirrot i del Pla Parcial Urbanístic núm. 4 El Llac i Carrer Vista Alegre.

Votació: A favor: MxV-ERC, PDECat . En contra: GdV. Abstenció: IVALL

Notícia relacionada aquí.


3.Modificació del punt cinquè de lacord núm.7 del Ple del dia 25 de juny de 2015 sobre determinació del règim de dedicacions, retribucions i assistències de càrrecs electes de lAjuntament i de laportació econòmica a favor dels Grups Municipals

Votació: A favor: MxV-ERC, PDECat . En contra: IVALL, GdV

Amb aquesta aprovació es modifica el règim dassistències als membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial:

-Per assistència a Plens extraordinaris no es percebrà quantitat alguna

-Per assistència a Ple ordinari: 71,25 /sessió

Més informació aquí.

 

B) Activitat de control
4.Donar compte del acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació de Ple

5.Moció del Grup de Gent de Vallromanes per a lestudi i construcció de passos naturals a la via BP-5002 entre Alella i Vilanova del Vallès. Saprova una moció transaccional

Votació: aprovat per unanimitat

 

6.Moció del Grup Gent de Vallromanes per a augmentar la seguretat al municipi de Vallromanes

Votació: A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, PDECat


7.Moció presentada per IVALL, en relació a la col·locació de càmeres en el municipi

Votació: A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, PDECat

 

8.Control i fiscalització dacords i resolucions

 

9.Informació d'alcaldia

C) Precs i preguntes
10.Precs i preguntes

 

Resum dels acords de la sessió plenària extraordinària, sol·licitada pels grups municipals Independents de Vallromanes i Gent de Vallromanes (21 h):

ÚNIC. Sol·licitud dun Estudi i protecció dels veïns contra la contaminació acústica produïda en la pista coberta

Votació: A favor: IVALL, GdV . En contra: MxV-ERC, PDECat

 

Darrera actualització: 22.02.2017 | 10:45