El Ple aprova suprimir la Junta de Portaveus

Dilluns, 22 de març de 2021
  • La proposta d’acord, presentada pel Govern (MxV-ERC, JxV i no adscrit) al Ple del 18 de març, va prosperar amb els vots en contra dels tres grups municipals en l’oposició (GdV, IVALL i PSC).

El text aprovat és el següent:

“Atès que la Junta de Portaveus és un òrgan creat per acord de Ple de 2011 amb la voluntat de millorar el funcionament municipal.

Atès el comportament dels portaveus municipals de GDV i d’Ivall a les sessions de la Junta de Portaveus, amb constants manques de respecte, amb falses acusacions, i amb amenaces cap als altres portaveus i cap a la Secretària interventora.

Atès que aquestes actituds destructives impedeixen la funció per la que es va crear aquest òrgan, que era la de millorar el funcionament municipal, i ben al contrari, el que acaben fent és impedir el normal desenvolupament de les reunions.

Atès que en diverses ocasions els mateixos portaveus dels grups de l’oposició han qüestionat la utilitat de la Junta de portaveus.

Atès que l’existència de la Junta de Portaveus, com a òrgan complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, no és obligatòria.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER. Suprimir la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vallromanes, com a òrgan complementari de l’organització municipal.

SEGON. Comunicar aquest Acord a tots els Regidors afectats perquè en prengui coneixement i efectes.

TERCER. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que es disposa per l'article 46.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”

Darrera actualització: 22.03.2021 | 15:08