El Ple aprova per unanimitat una moció per modificar la normativa per a la recuperació immediata dels habitatges ocupats il·legalment

Divendres, 22 de setembre de 2017 a les 00:00

La moció ha estat presentada pel grup municipal PDECat amb el suport de MxV-ERC, IVALL i GdV.

Els acords adoptats són:

"Primer,

Recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona que proposa la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, en el sentit d’incorporar un incís en el seu article 250.1 amb una redacció que estableix el “ llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena possessió d’un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari, sempre que es tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques amb parc d’habitatge social, per haver estat desposseïts d’ella sense consentiment “; així com afegir un apartat a l’article 441 perquè mitjançant un auto judicial el Tribunal pugui acordar “el lliurament de la possessió immediata al demandant”.

Així mateix, es procedirà al llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena possessió d’un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari independentment de qui ostenti la propietat quan els habitants il·legítims generin en la Comunitat de Propietari conductes il·legals o actituds incíviques que alterin la pacífica convivència de la Comunitat de veïns.

Segon,

Completar les intervencions policials que es realitzen relacionades amb aquest tipus d’ocupació, amb la presentació de l’Ajuntament com a demandant cooperador amb els ciutadans afectats davant dels Jutjats en tots aquells casos que es donin les circumstàncies recollides en la part expositiva del present acord.

Tercer,

Traslladar aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona, als Grups Polítics del Congrés dels Diputats i al Ministeri de Justícia.

Quart,

Comunicar aquests acords a les Associacions de Veïns i Entitats Socials de la població, als efectes del seu coneixement.”

 

Pots consultar el text íntegre de la moció en la documentació adjunta. Fragment del vídeo adjunt: 21:36 – 36:00)

 

Altres acords

Proposta d'acord d'aprovació del Compte General 2016. Expedient 506/2017. Votació: A favor: MxV-ERC, PDECat. En contra: IVALL, GdV.

Fragment del vídeo adjunt: 00.42 -19:02

Proposta d’acord sobre la conformitat de la segona verificació del Text refós de la Modificació Puntual núm. 7 del POUM, per a la inclusió de la masia de Can Xisquet en el Catàleg de masies i cases rurals. Expedient Gral. 167/2014. Aprovació: s’aprova per unanimitat

Fragment del vídeo adjunt: 19:03 -21:33

Darrera actualització: 22.09.2017 | 12:56