El Ple aprova inicialment un pressupost de gairebé 5 milions d’euros per al 2024

Dimarts, 23 d’abril de 2024

Les inversions se centren en millores a la via pública, la reparació i substitució de canonades així com les obres per dur a terme la reducció de la pressió de l’aigua, i la reforma de la zona esportiva i l’espai jove.

El Ple Extraordinari celebrat ahir dilluns 22 d’abril va aprovar inicialment el pressupost municipal per al 2024, que preveu un total de 4.992.863 milions d’euros. La votació d’aquest punt de l’ordre ja va tenir lloc al Ple Extraordinari del passat 18 d’abril i el resultat va ser de 5 vots a favor (MxV-ERC i JxV), 5 vots en contra (GdV, Ivall i 1 vot d’ARA) i una abstenció (ARA). Aplicant l’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de Règim Local, les votacions que queden en empat han de tornar-se a votar una segona vegada i el vot del President de la Corporació (alcadia) compta com a vot de qualitat però, en aquest cas, aquesta segona votació no es va dur a terme passant al següent punt de l’ordre del dia i, per tant, el punt no va quedar ni aprovat ni refusat. És per això que es va tornar a portar a ple ahir dilluns 22 d’abril amb el resultat en primera votació de 5 vots a favor (MxV-ERC i JxV), 5 en contra (GdV, Ivall i 1 vot d’ARA)  i 1 abstenció (ARA), i en segona votació, el vot de qualitat del President (alcaldia) va aprovar el punt amb un total de 6 vots a favor, 5 en contra i una abstenció.

La proposta de pressupostos pel 2024 s’estructura en 61 partides d’ingressos, 15 més que en 2023, i en 226 partides de despeses, 14 més que a l’any anterior. L’augment del nivell de detall continua en la línia d’increment de transparència pressupostària del Govern anterior. Es tracta d’un pressupost expansiu, que incideix en l’augment de la inversió en infraestructures i que alhora ha de continuar garantint i millorant els serveis públics que prestem des de l’Ajuntament de Vallromanes.

Pel que fa als ingressos cal destacar que la proposta reflecteix la congelació dels impostos pel 2024. Es preveu una davallada en ingressos procedents d’impostos directes a causa de la bonificació del 50% a la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges que incorporin instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i pel progressiu decrement de la recaptació en concepte d’impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana a causa de la nova regulació que afecta a aquest tribut. Altrament, s’incrementa la partida de venda de solars, on es preveu ingressar 210.500€ i també s’incrementa la previsió de transferències corrents en forma de subvencions, tant de l’Estat com de la Generalitat i la Diputació, que estimem en un total de 1.383.685,72 €.

Pel que fa a les despeses, el Capítol 1, corresponent a les despeses de personal, augmenta a conseqüència de l’increment previst del 2,5% de les retribucions al personal municipal d’acord amb la llei de pressupostos de l’estat. El capítol 1 també recull les variacions retributives resultants de la nova RLT i el nou conveni, així com la previsió d’incorporació de noves places tècniques i de personal en pràctiques.

Pel que fa al Capítol 6, els projectes d’inversió que es preveuen executar durant l’any 2024 sumen 677.607,82€, els quals es preveuen finançar per aportació municipal, amb ingressos provinents de la venda de solars i de la participació en ingressos de l’Estat i per subvencions de la Diputació de Barcelona de la Generalitat. Les inversions se centraran en l’arranjament de la Plaça Onze de Setembre, l’inici de la reforma de la ZEM, millores en l’Escola Bressol i en l’IE Els Tres Pins, a més de millores d’espai públic i d’equipaments.

Segons la classificació de la despesa per polítiques, es presenta una distribució que reflecteix la voluntat del Govern de “vetllar pel benestar comunitari alhora que invertim la major part dels esforços en ensenyament, cultura, seguretat, esports i medi ambient amb la ferma decisió de continuar avançant cap a una comunitat més benestant i rica en valors, envoltada d’un entorn natural extraordinari que cal conservar”.

El pressupost municipal romandrà a disposició i consulta del públic interessat a l’Ajuntament de Vallromanes (Plaça de l'Església, 6). Un cop aprovat definitivament, estarà disponible i es podrà consultar al web municipal.

Durant la sessió plenària del 18 d’abril, la Sra Gisela Gamero (MxV-ERC) va prendre possessió del seu càrrec com a regidora en substitució de la Sra Anna Ferrer (MxV-ERC).

Darrera actualització: 23.04.2024 | 10:50