El dijous 15 de març, Ple ordinari de l'Ajuntament

Dilluns, 12 de març de 2018 a les 00:00

La sessió començarà a les 20 h a la Sala de Conferències del Casal de Cultura.

A) Part resolutiva

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 18.01.2018 i 13.02.2018

2.Proposta d’acord sobre l’aprovació de l’ocupació directa d’uns terrenys per a l’obertura d’un tram de vial entre els carrers Joan Carsi i Salvador Espriu - Expedient General núm. 646/2017

3.Proposta d’acord sobre l’aprovació de l’ocupació directa d’uns terrenys per a l’obertura d’un tram de vial entre els carrers Joan Carsi i Salvador Espriu - Expedient General núm. 645/2017

4.Proposta d’acord sobre aprovació definitiva del Catàleg de Camins del municipi de Vallromanes - Expedient Gral 254/2015

5.Proposta d’acord sobre la creació del fitxer DRAG, Dispositiu de recursos per agents-Expedient 248/2018.

6.Moció presentada pels grups municipals de MésxVallromanes-ERC i IVALL, en relació a la modificació de la taxa de guals-Expedient 281/2018.

7.Moció presentada pels grups municipals de Gent de Vallromanes i PDECAT, per la supressió de l'Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Expedient 280/2018.

8.Moció presentada per MésxVallromanes-ERC, per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions-Expedient 282/2018.

B) Activitat de control

9.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació de Ple

10.Control i fiscalització d'acords i resolucions diverses

11.Informes d'alcaldia

C) Precs i preguntes

12.Precs i preguntes

Darrera actualització: 13.03.2018 | 11:21