Decret d’Alcaldia en relació a l'ajornament del Ple ordinari d’avui dijous, 18 maig, per al dimarts 23 de maig a les 20h

Dijous, 18 de maig de 2023 a les 12:23

DECRET D’ALCALDIA

Fets

1.En data 18 de maig de 2023 l’Ajuntament de Vallromanes ha de portar a terme la sessió ordinària de Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 26è del Reglament orgànic municipal, quant al funcionament del Ple.

2. Les sessions ordinàries s'hauran de celebrar amb la periodicitat que hagi establert el Ple de la Corporació en la sessió d'organització celebrada, dins dels trenta dies següents a la constitució de la Corporació, que ha de respectar en tot cas el mínim d'una sessió ordinària cada tres mesos en els Municipis la població dels quals no és superior a 5.000 habitants.

3. El Reglament d’Organització municipal de Vallromanes en el seu article 26 estableix que les sessions plenàries ordinàries se celebraran de forma bimestral, en mesos senars, el tercer dijous de cada mes.

4. L'article 80 del Reglament d’Organització i Funcionament, diu:

“…

«1. Correspon a l'Alcalde o President convocar totes les sessions del Ple. La convocatòria de les sessions extraordinàries haurà de ser motivada.

2. A la convocatòria de les sessions s'acompanyarà l'ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar amb el suficient detall, i els esborranys d'actes de sessions anteriors que hagin de ser aprovats en la sessió.

3. La convocatòria, ordre del dia i esborranys d'actes hauran de ser notificats als regidors o Diputats al seu domicili.

4. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, excepte en el cas de les sessions extraordinàries urgents».

...”

4. L'Alcalde, com a òrgan competent per convocar les sessions, podrà modificar el dia de celebració de la sessió ordinària si ho estima convenient, motivant-ho adequadament.

5. En data 17 de maig finalitza el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del Pressupost municipal 2023.

6. En posterioritat s’ha d’elaborar el corresponent certificat sobre el resultat del corresponent període d’informació pública i preparar la resposta de les al·legacions.

7. En data 18 de maig es procedirà a elaborar el corresponent informe sobre les al·legacions presentades

8.L’Ajuntament de Vallromanes ha de disposar d’un pressupost municipal per a l’anualitat 2023 aprovat definitivament per a poder ser gestionada la comptabilitat municipal de forma acurada i actualitzada ja que el pressupost prorrogat no ho permet.

9. La sessió plenària de caràcter ordinari, segons l’article 25 i 26 del ROM municipal, està prevista cada dos mesos, en concret pel dia 18 de maig, però per l’ut supra ressenyat de forma motivada i tal com disposen les normes reglamentàries de caràcter estatals superiors al ROM i que tot seguit es detallen en els fonaments jurídics, es pot posposar motivadament la seva celebració sense que tingui caràcter nul, es pretén demorar la sessió a data 23 de maig de 2023.

Fonament de dret

Article 46.2. a). de Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Articles 38, 78.1 i 80 del Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les Entitats local aprovat per Reial decret 2568/1986 de 26 de novembre.

Sentència de 15 de gener de 1999, del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó

Reglament Orgànic Municipal

Vist l’informe emès per l’assessor jurídic de l’Ajuntament en data 17.05.2023

En ús de les atribucions que m’atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC:

Primer.-Posposar el Ple ordinari previst pel dia 18 de maig de 2023 per tal de celebrar-lo el proper dia 23.05.2023 de conformitat amb els antecedents i fonaments exposats a la part expositiva.

Segon.-Notificar la present resolució als membres de la Corporació

Així ho mana i firma l’Alcalde

L’alcalde

David Ricart i Miró

Darrera actualització: 18.05.2023 | 11:40