Acords de la sessió plenària extraordinària del 29 d’abril de 2020

Dijous, 30 de d’abril de 2020 a les 15:44

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dimecres, 29 d’abril, per unanimitat crear dues partides econòmiques que sumen més de 45.000 € per fer front a la COVID-19 i va demanar més capacitat pressupostària del món local per pal·liar els efectes econòmics derivats de la pandèmia.

Aquest dimecres, 29 d’abril, es va celebrar el primer Ple telemàtic de l’Ajuntament de Vallromanes, amb caràcter extraordinari, per tractar la situació econòmica i social generada per la COVID-19.  La sessió es va obrir recordant les quatre víctimes mortals del municipi a causa del coronavirus i expressant el condol a familiars i amics.

Informe de la situació a Vallromanes per la COVID-19

L’alcalde, David Ricart, va explicar la situació a Vallromanes i les mesures econòmiques, socials i sanitàries preses pel Govern municipal per pal·liar els efectes de la pandèmia. L’informe fa referència al període del 10 de març al 29 d’abril de 2020 a Vallromanes.

1. Àmbit sanitari

Les dades de l’ABS Montornès-Montmeló recullen 34 possibles casos de COVID-19. Sobre aquests, s’han fet 8 tests PCR (5 han donat positiu i 3, negatiu) i s’han tramitat 16 baixes laborals. A causa de la malaltia, han mort quatre persones, totes elles d’edat avançada i a residències geriàtriques situades a altres municipis.

Mesures realitzades:

 • Desinfecció diària de bancs, baranes i voreres.
 • Desinfecció dels contenidors de recollida selectiva.
 • Cessió d’un vehicle municipal a l’ABS Montornès-Montmeló per fer visites mèdiques a domicili.
 • Coordinació diària amb l’ABS Montornès-Montmeló.

 

2. Àmbit social

Mesures realitzades:

 • Tancament d’equipaments, parcs infantils i fonts publiques.
 • Creació de la Xarxa de Voluntariat de Vallromanes, amb una trentena de cosidores i 30 persones més que reparteixen i recullen material. S’han fet 7.000 mascaretes, 4.700 de les quals s’han repartit a Vallromanes. Se’n preveu una nova distribució.
 • Compra de 4.000 mascaretes quirúrgiques.
 • Contacte telefònic amb les persones grans per detectar necessitats i oferir ajuts.
 • Generació d’activitats culturals i juvenils per internet.
 • Posada en marxa de dos nous canals de comunicació municipals: Instagram i WhatsApp.
 • Felicitació de la Guàrdia municipal a infants i gent gran pel seu aniversari. S’han fet 32 felicitacions: 30 a nens i nenes i 2, a persones grans.
 • Denúncies. La Guàrdia municipal ha cursat 13 denúncies en relació a l’Estat d’Alarma: 3 per incompliment del confinament i 10 per l’obertura no permesa d’establiments.
 • Coordinació amb l’Ins Vilanova i l’escola Els Tres Pins per detectar necessitats per continuar el curs per internet.
 • Repartiment d’ordinadors a alumnes amb necessitats digitals per seguir les classes durant el confinament

Àmbit econòmic

L’atur registrat al març és de 9,69% (111 persones). Aquesta xifra indica un augment de 12 persones en relació al febrer. No es disposen de dades en relació als ERTE que afecten empreses i treballadors i treballadores del municipi. El Govern està estudiant mesures per dinamitzar l’economia local i ajudar les persones més afectades per la crisi econòmica.

Mesures realitzades:

 • Flexibilització del calendari fiscal.
 • Suspensió de les quotes de l’Escola bressol.
 • Suspensió del cobrament dels cursos i tallers del Casal.
 • Repartiment de 18 targetes moneder de les beques de menjador escolar. Es preveu un augment de les necessitats i per això se n’han demanat 44 més.
 • Petició al Govern de l’Estat l’aprovació d’ajuts al lloguer, hipoteques i autònoms.

Creació de dues partides econòmiques per fer front a la COVID-19

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat crear una partida econòmica de 40.000 € per a ajudes socials i una altra de 5.216 € per a la compra de material sanitari per fer front a la COVID-19 i pal·liar les seves conseqüències. Aquesta modificació es finança, principalment, amb els diners previstos al pressupost municipal del 2020 per a activitats culturals, juvenils i festives, que no s’han dut a terme o no es podran realitzar.

Pots consultar el document en aquest enllaç.

D’altra banda, tots els regidors i regidores que cobren per assistència a la sessió plenària, a excepció de Jaume Puigventós (PSC), van anunciar la seva renúncia a percebre l’assignació econòmica per aquesta sessió per destinar-la a la COVID-19, quantitat que s’haurà d’incorporar en nova partida que haurà se de ser aprovada per Ple. Puigventós va justificar la seva decisió dient que l’aportació econòmica individual dels edils per a ajudes a la COVID-19 no s’hauria de fer mitjançant l’Ajuntament.

 El Ple demana augmentar la capacitat pressupostària del món local

El Ple de l’Ajuntament també va aprovar per unanimitat augmentar la capacitat pressupostària del món local. Els acords adoptats són:

PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries

SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.

TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els superàvits a reduir deute.

QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.

CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.

SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat, i a les entitats municipalistes.

Pots llegir el text íntegre aquí.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 17:32