Convocatòria de lloc de treball de Secretaria intervenció

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 10:03

L'Ajuntament de Vallromanes té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Podeu consultar les bases aquí.

Darrera actualització: 28.02.2023 | 09:56