BAN estat de preemergència per sequera hidrològica

Dimarts, 5 de desembre de 2023 a les 11:54

BAN

Jordi Pereda i Mañe, alcalde de Vallromanes

 

FAIG SABER:

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar en data 23 de novembre de 2023 per unanimitat la declaració del nou escenari de preemergència, quedant aprovada per la RESOLUCIÓ ACC/3987/2023, de 24 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'intensifiquen determinades mesures en escenari d'excepcionalitat per sequera a les unitats d'explotació Embassaments Ter-Llobregat, Embassaments Llobregat i Embassaments Ter, d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

La fase de preemergència és un nou escenari per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència. L’evolució descendent de les reserves dels embassaments, les temperatures màximes i la insuficiència de pluges evidencien un estat crític.  L’entrada en aquest estat de sequera comporta, a més a més de les mesures ja vigents en la fase d’excepcionalitat les següents restriccions i obligacions d’obligat compliment:

  • Reduir el consum màxim a 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials.
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir amb la meitat de la dotació actual.
  • Es permet el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable.
  • Les piscines privades continuaran sense poder omplir-se.
  • Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
  • Els vehicles només es poden rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica.

Aquesta situació es mantindrà fins a qualsevol canvi o modificació que es produeixi per part d’instruccions de la Generalitat de Catalunya.

REGLAMENT DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE L'AJUNTAMENT DE VALLROMANES. DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT O D'EMERGÈNCIA DE SEQUERA. 

1. Àmbit temporal d'aplicació. Aquesta disposició addicional s'aplicarà en aquells períodes d'excepció i/o d'emergència declarats amb aquest caràcter per la normativa de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, per tal de reduir la utilització dels recursos hídrics atesa la seva escassetat. A mesura que s'apliquin les previsions establertes en aquesta disposició restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en aquest Reglament, així com les clàusules dels contractes o pòlisses de subministraments o de serveis, que s'hi s'oposin.

2. Òrgan competent. Corresponen a l'alcalde o alcaldessa la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes en l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional, així com les altres que esdevinguin necessàries i adients i les previstes en el Pla de Contingència, orientades a gestionar de forma eficient i racional el subministrament d'aigua potable.

3. Prohibicions i restriccions aplicables a l'aigua de la xarxa d'abastament domiciliària. En compliment de les prescripcions que pugui dictar l'Administració competent en matèria de recursos hídrics, i en l'exercici de les competències en matèria de distribució domiciliària d'aigua apta per al consum humà, es podran acordar per l'alcaldia, en els períodes declarats d'excepcionalitat i d'emergència, les mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i el seu ús racional següents:

a) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa potable per a reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.

b) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa potable per a la neteja de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat, sens perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.

c) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per l'ompliment de piscines, estanys i fonts, privades o públiques.

d) Regular, delimitar o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per a les fonts que no disposin d'elements automàtics de tancament.

e) Prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per al rentat de tota mena de vehicles, exceptuant el realitzat per les empreses dedicades a aquesta activitat.

f) Prohibir o limitar l'ús d'aigua de la xarxa en instal·lacions de refrigeració i condicionament sense un sistema de recuperació de circuit tancat.

g) Establir objectius d'estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d'estalvi que es determinin per l'Administració competent. L'incompliment d'aquests objectius tindrà la consideració de consum excessiu. En el cas de subministraments per mitjà d'aforaments es podrà exigir la instal·lació, a càrrec de l'abonat, de mecanismes limitadors de cabal, que garanteixin el compliment dels objectius d'estalvi en el consum.

h) Fixar un límit o prohibir qualsevol altre ús de l'aigua potable no previst en aquest apartat i respecte del qual l'Administració competent determini la seva prohibició o limitació.

En situació d'emergència, a més de les mesures establertes anteriorment, també es podran adoptar les següents:

a) Establir restriccions temporals o reduccions de les dotacions per persona i dia per al consum humà, industrial i comercial, així com disposar la interrupció dels subministraments durant les franges horàries que es determinin en funció dels escenaris que l'Administració competent estableixi. L'adopció d'aquesta mesura implicarà automàticament l'autorització al prestador del servei per a executar aquelles operacions en les xarxes que siguin necessàries. Aquesta actuació no es podrà portar a terme sense la informació prèvia als afectats, que es realitzarà d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquesta disposició.

b) Qualsevol altra no esmentada en aquest apartat i que estigui prevista per la declaració d'emergència o la normativa reguladora de les mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics. C VE-Núm. de registre: 022016005513 23 Divendres, 15 d'abril de 2016.

Pel que fa els subministraments crítics (centres sanitaris i altres), s'estarà a allò que disposi el Pla de Contingència vigent en cada moment.

Pel fet de tractar-se de situacions d'emergència per manca d'aigua derivades de article 58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel què s'aprova el Text Refós d'aigües estatal, les mesures indicades en aquesta disposició addicional, no donen lloc a indemnització a favor de les persones físiques i jurídiques afectades.

4. Obligacions de l'entitat subministradora. El prestador del servei resta obligat a informar les persones usuàries, pels mitjans de comunicació de major difusió tant audiovisuals com escrits, i tan clarament com sigui possible, de les restriccions temporals o de dotacions aprovades, així com de la resta de mesures que caldrà implantar, d'acord amb les Instruccions que l'alcalde o alcaldessa podrà dictar. El prestador del servei resta també obligat a prestar la col·laboració necessària a les autoritats i al personal municipal, a l'objecte de permetre el compliment de les previsions d'aquesta disposició.

5. Infraccions. Es consideren infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que disposa l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional.

Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus. La graduació de la infracció va en funció de l'aigua que s'utilitza, mesurada en funció de la superfície on s'utilitza, així com de la reincidència del fet objecte d'infracció.

a) Tindran la consideració d'infraccions lleus les accions o omissions que infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició de l'ús d'aigua potable per a aquestes activitats. Específicament es preveuen com a infraccions lleus les accions següents:

1. Rentar vehicles.

2. Regar jardins i zones assimilades d'una superfície de fins a 500 metres quadrats.

3. Omplir piscines d'una superfície màxima de 60 metres quadrats.

4. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic.

5. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a altres usos, sempre que no se superi en més d'un 10% el límit fixat.

6. L'ús d'aigua potable en instal·lacions de refrigeració i condicionament sense un sistema de recuperació de circuit tancat.

7. La manca d'instal·lació dels mecanismes limitadors de cabals en el cas de subministrament per mitjà d'aforaments, si s'ha exigit.

b) Tindran la consideració d'infraccions greus les accions o omissions que infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l'apartat 3, quan s'hagi acordat la limitació o prohibició en l'ús d'aigua potable per a aquestes activitats i la infracció s'hagi de considerar greu d'acord amb els criteris de graduació aplicables.

Específicament es tipifiquen com a infracció greu les accions següents:

1. Regar jardins d'una superfície superior a 500 metres quadrats i inferior a 2.000 metres quadrats.

2. Omplir piscines d'una superfície entre 60 metres quadrats i 200 metres quadrats.

3. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a usos diferents del domèstic, sempre que s'excedeixi entre un 10% i un 25% el límit fixat.

4. La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos més d'una actuació sancionada com a lleu per resolució definitiva en via administrativa. C VE-Núm. de registre: 022016005513 24 Divendres, 15 d'abril de 2016.

c) Tindran la consideració d'infraccions molt greus les accions u omissions que infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l'apartat 3, quan s'hagi acordat la prohibició o la limitació de l'ús d'aigua potable per a aquestes activitats, i la infracció s'hagi de considerar molt greu d'acord amb els criteris de graduació aplicables.

Específicament es tipifiquen com a infracció molt greu les accions següents:

1. Regar jardins d'una superfície superior a 2.000 metres quadrats.

2. Omplir piscines d'una superfície superior a 200 metres quadrats.

3. El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents del domèstic, sempre que s'excedeixi en més del 25% el límit fixat.

4. L'obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l'Ajuntament o el prestador del servei.

5. La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos una actuació sancionada com a greu per resolució definitiva en via administrativa.

6. Sancions. Les infraccions previstes a l'apartat 5 anterior seran sancionades, d'acord amb els límits establerts en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les multes següents:

a. Infraccions lleus: fins a 750 EUR.

b. Infraccions greus: fins a 1500 EUR.

c. Infraccions molt greu: fins a 3000 EUR.

7. Graduació de les sancions.

Les sancions es graduaran d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, dels perjudicis produïts, de les circumstàncies de les persones responsables, de la repercussió de la prohibició infringida, de la situació de greuge respecte a altres usuaris de l'abastament, del benefici obtingut, de l'existència d'intencionalitat i de la reincidència quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

En qualsevol cas es considerarà circumstància atenuant l'adopció per part de l'infractor de mesures immediates correctores de la infracció.

En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides, d'acord amb allò establert en l'article 131.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre.

8. Denúncies.

Les denúncies que es formulin a l'Ajuntament, d'ofici, per particulars o pel prestador del servei, donaran lloc a què aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat de comprovar els fets denunciats i, en el seu cas, incoar l'expedient sancionador.

En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar totes les dades necessàries per a la comprovació, per part del personal d'inspecció municipal, o del prestador del servei, dels fets denunciats.

9. Persones responsables.

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple inobservança, i en concret les persones següents:

a) El titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l'usuari de l'abastament. b) la persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en aquest Reglament.

10. Procediment sancionador.

Per tal de donar efectivitat al compliment de les ordres, i dels procediments urgents i específics que puguin afectar les condicions de prestació del servei, correspon a l'Ajuntament, a través de l'alcalde o del regidor o regidora en qui delegui, l'exercici de la potestat sancionadora amb subjecció al procediment sancionador previst a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. C VE-Núm. de registre: 022016005513 25 Divendres, 15 d'abril de 2016.

En el control i la vigilància del compliment de les previsions d'aquesta norma hi participaran tant els inspectors municipals com la Policia Local. El prestador del servei col·laborà en les tasques d'inspecció que li siguin requerides per les autoritats i personal municipal.

11. Altres mesures en cas d'infracció.

Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, es poden adoptar cautelarment en cas de presumpta infracció les mesures següents:

a) En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, qualificats d'excessius, es podrà ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de dispositius limitadors del cabal subministrat, o interrompre el subministrament durant determinades franges horàries.

b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus o molt greus, es podrà ordenar la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la infracció.

c) Les normes previstes en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicables als supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi en més d'un vint-i-cinc per cent el consum estàndard per persona i mes que s'hagi determinat.

d) A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius d'estalvi en el consum regulat en aquest Reglament, es podrà ordenar al prestador del servei la reducció dels períodes de lectura i facturació. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Resten derogades totes aquelles disposicions, reglaments o ordenances de rang igual o inferior que s'oposin a les disposicions d'aquest Reglament.

 

L’alcalde,

 

Jordi Pereda i Mañe

Vallromanes, 04 de desembre de 2023

Darrera actualització: 05.12.2023 | 12:00