Sol·licitar l'alta al padró d'habitants (no presencial) durant l'Estat d'Alarma

Aquest tràmit no presencial permet inscriure's al padró (sols durant el termini que duri l’estat d’alarma pel COVID-19)

Preu

Gratuït.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit

Requisits a complir

 • No s'empadronaran menors si no és acompanyat d'un tutor legal.
 • Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar

Documentació que cal aportar

En tots els casos:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència. En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.

A més:

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors:

 • Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals

En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva:

En el cas d'empadronament en un habitatge buit:

 • Cas d'empadronament a un habitatge buit, algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge : - Escriptura de propietat - Contracte de lloguer - Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.)

En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones:

 • Autorització expressa , signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura. En cas que aquesta persona no sigui propietària de l'habitatge, caldrà autorització del propietari de la vivenda.

Termini de resolució

Alta immediata.

Com sol·licitar el tràmit

Mitjançant el model d’instància electrònica: alta padró habitants COVID-19

Aquest document haurà d’anar signat, pel que si no es disposa de signatura electrònica, caldrà descarregar-lo i signar-lo manualment, escanejar-lo i enviar-lo, juntament amb la resta de documentació necessària especificada a l’apartat “documentació que cal aportar”. L’enviament pot ser a través de correu electrònic a registre.vallromanes@diba.cato bé per correu ordinari.

Normativa general que afecta al tràmit

 • Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RD 1690/86 de 11 de juliol).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Resolució de 16 de maig de 2019, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 9 de maig de 2019, del President de d'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Efectes del silenci administratiu

Negatiu.

 • Normativa reguladora del silenci administratiu
 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit Temàtic

Padró d'habitants

Canals de tramitació:

 • Telemàticament

Sols durant el termini que duri l’estat d’alarma pel COVID-19

 

Documentació annexa

Darrera actualització: 14.05.2020 | 13:16
Darrera actualització: 14.05.2020 | 13:16