Junta de Govern Local

L’article 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que la Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos nomenats i separats lliurament per l’Alcalde, el qual n’ha de donar compte al Ple.

Funcions

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació de la mateixa, les competències següents:

 1. Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, així com resoldre les sol·licituds que presentin els interessats en aquesta matèria.
 2. Acceptació i concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts d’acció social, per raons benèfiques i humanitàries.
 3. Aprovació de la liquidació del Pressupost.
 4. Concessió i denegació de llicències municipals.
 5. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 6. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.
 7. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, així com les corresponents convocatòries.
 8. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi els 3.000 €, sempre que siguin competència de l’Alcalde. Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, així com l’autorització i la disposició de la despesa.
 9. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, d’acord amb la delegació recollida a la lletra h). La delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan que aprova el projecte.
 10. Les adquisicions i alienacions del patrimoni quan la seva quantia sigui superior a 3.000 €, sempre que siguin competència de l’Alcalde.
 11. Aprovació dels convenis de col·laboració, tinguin o no implicacions econòmiques.
 12. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

Calendari

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dijous a les 18.30 h.

Composició

Actualment, formen part de la Junta de Govern Local:

 • President: 
 • Vocals: 
 • Assistents amb veu i sense vot: 
Darrera actualització: 10.07.2023 | 12:57
Darrera actualització: 10.07.2023 | 12:57