Comissió Pla de Govern

La Comissió Pla de Govern és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde o l’alcaldessa i els membres de l’Equip de Govern.

Funcions

La Comissió Pla de Govern té les atribucions de coordinació de l’acció de Govern, d’acord amb el Programa de Govern, entre totes les regidories i d’assessorament a l’Alcaldia per als temes a sotmetre a la Junta de Govern Local o al Ple.

Les consideracions de la Comissió Pla de Govern no tenen caràcter preceptiu ni vinculant, ni donen lloc a cap acte administratiu. De les sessions que se celebren s’aixeca acta per part del membre de la Comissió Pla de Govern que es designi com a secretari/ària.

La Comissió Pla de Govern ajusta el seu funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Calendari

La Comissió Pla de Govern celebrarà sessions ordinàries cada setmana a continuació de la Junta de Govern Local (que se celebra els dimarts a les 19.30 h), i s’entendrà convocada automàticament amb la recepció de la convocatòria de la Junta de Govern Local.

Retribucions

La retribució és per assistència i és el mateix que l’establert per la Junta de Govern Local (190,00 euros bruts per sessió), que únicament podran percebre aquells regidors i regidores que no tinguin cap dedicació establerta i que no tinguin retribució per assistència a la Junta de Govern Local.

Pots consultar la proposta de Ple (sessió extraordinària de 23 d'octubre de 2019) aquí.

Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:38
Darrera actualització: 8.03.2022 | 09:38