Resum dels acords de la sessió plenària de 17 de maig de 2018

Dilluns, 21 de maig de 2018 a les 12:00

L'Ajuntament va celebrar el dijous 17 de maig sessió plenària ordinària.

1. Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de dates 2018.03.15 i 2018.04.12

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT, IVALL. Abstenció: GdV

2.Proposta d’acord sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal Reguladora de la tinença d’animals

Votació: A favor: MxV-ERC. En contra: GdV. Abstenció: PDeCAT, IVALL

3. Proposta d’acord sobre la designació del Jutge de Pau suplent del municipi de Vallromanes

Votació: Aprovat per unanimitat

4. Proposta d’acord sobre la designació de representats de l’Ajuntament a organismes supraterritorials

Votació: A favor: MxV-ERC. En contra: GdV. Abstenció: PDeCAT, IVALL

5. Proposta d’acord de Modificació de la relació de llocs de treball per incrementar el complement específic dels llocs de treball de Secretaria-intervenció-Tresoreria i Tècnic d’intervenció de la Relació de Llocs de Treball

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT, IVALL. Abstenció: GdV

6. Proposta d’acord sobre inici de l’expedient d’aprovació de la Bandera del municipi de Vallromanes

Votació: Aprovat per unanimitat

7. Moció de Gent de Vallromanes per realitzar plens ordinaris de caràcter mensual

Votació: Aprovat per unanimitat

8. Moció de Gent de Vallromanes per exigir a la generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de les escoles bressol

Votació: A favor: PDeCAT, IVALL, GdV. En contra: MxV-ERC

9. Proposta d’acord respecte al Carrer 1 d’Octubre

Votació: A favor: MxV-ERC, PDeCAT, IVALL. Abstenció: GdV

Darrera actualització: 21.05.2018 | 13:23